Młodzi kierowcy

Dobre ubezpieczenia dla młodych

Ubezpieczenie dodatkowe

Ubezpieczenie dodatkowe

Do Niezbędników oferujemy także zestaw produktów dodatkowych, z których możesz wybrać te ubezpieczenia, które odpowiadają Twoim potrzebom. Kolumny Polska i Zagranica oznaczają, przy którym Niezbędniku dane ubezpieczenie jest dostępne.

Ubezpieczenie dodatkowe

Opis

Polska

Zagranica

OWU

Odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w mieniu lub na osobie w czasie podroży osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego ( czynności związane z opieką nad niepełnoletnimi dziećmi, użytkowaniem lokalu zajmowanego w czasie podróży, posiadaniem zwierząt domowych, rowerów, użytkowaniem wodnego sprzętu pływającego napędzanego siłą wiatru lub siłą fizyczną człowieka, a także związane z amatorskim uprawianiem sportu).

x

x

link PL

link ZAGR

Zniszczenie lub utrata bagażu

Bagaż objęty jest ochroną w czasie podróży od szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych, np. kradzieży, wypadku lub katastrofy środka komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej oraz wystąpienia pożaru, wybuchu, zalania, powodzi, huraganu lub trzęsienia ziemi.

x

x

link PL

link ZAGR

Sprzęt sportowy

Sprzęt sportowy objęty jest ochroną od szkód powstałych w wyniku np. kradzieży, wypadku lub katastrofy środka komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej oraz wystąpienia pożaru, wybuchu, zalania, powodzi, huraganu. Dodatkowo ochrona obejmuje zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu podczas używania go przez Ubezpieczonego, jeżeli uszkodzenie lub zniszczenie powstało w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

x

x

link PL

link ZAGR

Pobyt osoby towarzyszącej

Ubezpieczenie obejmuje koszty pobytu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w przypadku konieczności jego hospitalizacji lub koszty powrotu do kraju małoletnich dzieci, które zostały pozbawione opieki wskutek nagłego zachorowania lub wypadku Ubezpieczonego.

x

link

Opieka nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi

Ubezpieczenie obejmuje pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą niesamodzielną towarzyszącą Ubezpieczonemu, gdy ulegną one wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu. Jeżeli wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu ulegnie opiekun wtedy zorganizowany zostanie transport dziecka lub osoby niesamodzielnej do miejsca zamieszkania lub innego wskazanego przez Ubezpieczonego.

x

link

Przerwanie podróży

Ubezpieczenie obejmuje organizację i pokrycie kosztów wcześniejszego powrotu do domu Ubezpieczonego w przypadku śmierci lub wymagającego hospitalizacji nagłego zachorowania osoby bliskiej. Powrót zostanie również zorganizowany gdy obecność Ubezpieczonego jest konieczna w związku ze szkodą w miejscu ubezpieczenia.

x

x

link PL

link ZAGR

Koszty ratownictwa i poszukiwania

Ubezpieczenie obejmuje refundację niezbędnych i udokumentowanych kosztów poniesionych na akcję ratowniczą lub poszukiwawczą w przypadku, gdy istniało istotne zagrożenie dla życia lub zdrowia Ubezpieczonego.

x

link