Młodzi kierowcy

Dobre ubezpieczenia dla młodych

Niezbędnik - zagranica

Niezbędnik podróżnika - zagranica

W ramach „Niezbędnik podróżnika – zagranica” zapewniamy ochronę w zakresie:

 1. kosztów leczenia, które obejmują niezbędne koszty poniesione na:
  • badania i zabiegi ambulatoryjne oraz operacyjne,
  • dojazd lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego w przypadku, gdy jego stan zdrowia tego wymaga,
  • pobyt w placówce służby zdrowia,
  • leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych lub wskutek nieszczęśliwego wypadku objętego polisą - do wysokości 2000 PLN,
  • zakup lekarstw i środków opatrunkowych;
 2. transportu medycznego i repatriacji kosztów leczenia do wysokości 20% sumy ubezpieczenia, obejmującego organizację i pokrycie kosztów transportu do kraju stałego pobytu lub miejsca zamieszkania w sytuacji, gdy w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, które wystąpiło poza granicami Polski, gdy beneficjent korzystał z pomocy zagranicznej placówki medycznej; transport taki zostanie przez nas zorganizowany, wyłącznie za zgodą Centrum Alarmowego, o ile stan zdrowia pacjenta uniemożliwia skorzystanie z zaplanowanego wcześniej środka transportu;
 3. następstw nieszczęśliwych wypadków doznanych przez osoby zabezpieczone na czas podróży.
 4. usługi assistance podróżny, czyli:
  • powiadomienie maksymalnie dwóch wskazanych osób o zaistniałym zachorowaniu lub nieszczęśliwym wypadku,
  • umożliwienie wymiany informacji pomiędzy lekarzem leczącym a lekarzami sprawującymi opiekę medyczną nad pacjentem, a szczególnie z jego lekarzem pierwszego kontaktu,
  • zagwarantowanie placówce medycznej pokrycie kosztów leczenia pacjenta do wysokości sumy polisy określonej w ubezpieczeniu kosztów leczenia,
  • organizację i pokrycie kosztów wynajęcia, zakwaterowania wyżywienia i podróży kierowcy, gdy Ubezpieczony w wyniku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku sam nie może prowadzić samochodu, a nie ma z nim w podróży innego kierowcy,
  • udzielanie informacji o postępowaniu w przypadku kradzieży, zaginięcia lub zniszczenia dokumentów niezbędnych w czasie podróży,
  • udzielanie informacji o placówkach medycznych w miejscu wystąpienia zdarzenia oraz numerach telefonów do lekarzy różnych specjalizacji.

Niezbędnik podróżnika – zagranica, przeznaczony jest dla stref terytorialnych: Europa+ , Świat bez USA i Kanady, Świat. Choć zakres ochrony jest w każdej z tych stref identyczny, to wysokość sum ubezpieczenia jest rożna, bo dostosowana do warunków danej strefy.

link do OWU