Młodzi kierowcy

Dobre ubezpieczenia dla młodych

Ubezpieczenie dodatkowe

Ubezpieczenie dodatkowe

Do powyższych usług oferujemy także zestaw produktów dodatkowych, z których możesz wybrać te polisy, które odpowiadają Twoim potrzebom. Kolumny „Mury” i „Wyposażenie” oznaczają, przy jakich ubezpieczeniach podstawowych dane oferty są dostępne.

Ubezpieczenie dodatkowe

Opis

Mury

Wyposażenie

OWU

Dom Pomoc - Standard

Obejmuje organizację i pokrycie kosztów pomocy interwencyjnej specjalisty odpowiedniego ze względu na rodzaj powstałej szkody, np. hydraulika

x

x

link

Dom Pomoc - Rozszerzony

Zapewnia organizację i pokrycie kosztów pomocy interwencyjnej specjalisty odpowiedniego ze względu na rodzaj powstałej szkody oraz organizację i pokrycie kosztów powrotu Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania. Dodatkowo zawiera pokrycie kosztów pobytu w hotelu jeżeli charakter lub rozmiar szkody w miejscu ubezpieczenia wykluczają możliwość zamieszkania.

x

x

link

OC w życiu prywatnym

Odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego (czynności związane z opieką nad niepełnoletnimi dziećmi, posiadaniem lub użytkowaniem domu lub mieszkania, posiadaniem zwierząt domowych, użytkowaniem rowerów i wózków inwalidzkich).

x

x

link

NNW

Następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego.

x

x

link

Oszklenia

Oszklenia, np. szyby okienne i drzwiowe, lustra, witraże objęte są ochroną od stłuczenia i pęknięcia.

x

x

link

Wymiana zamków

Obejmuje refundację kosztów wymiany zabezpieczeń drzwi zewnętrznych, jeżeli Klient lub osoba mu bliska prowadząca wspólnie z nim gospodarstwo domowe utraci klucze służące do otwarcia zabezpieczeń.

x

x

link

Mienie podręczne

Podręczne mienie ruchome objęte jest ochroną od szkód powstałych wskutek rozboju.

x

link

Awaria komputera

Pakiet obejmuje organizację i pokrycie kosztów pomocy interwencyjnej specjalisty informatyka w razie wystąpienia w miejscu ubezpieczenia awarii sprzętu komputerowego.

x

link